OasisEye Specialists

Gift of Sight – Home visit with YB Fahmi Fadzil

Protecting Vision, Restoring Sight

OasisEye Specialists is pleased to share that despite the numerous challenges posed through the COVID-19 pandemic, our charitable collaboration with the MP of Lembah Pantai’s Office, “Gift of Sight” has continued to serve the community.

One of the most satisfying cases was helping this 11 year old boy with bilateral cataracts who has been severely visually impaired and has not attended school since the age of 5 years. Our paediatric ophthalmologist Dr Sunder Ramasamy, performed cataract surgery on him last year with Dr Loo Su Yin , our anaesthetist.

One year on today, the OasisEye Specialists team did a home visit with YB Fahmi Fadzil to see how he is getting on. His vision has improved and he is managing well.

We would like to express our sincere gratitude to YB Fahmi for giving us this opportunity to serve the community and those in need.

迈向优越,守护视野

尽管新冠肺炎带来了许多挑战,但优视眼科很荣幸地宣布,我们与班底谷国会议员的慈善活动“视力的礼物”仍继续为社区服务。

最令人欣慰的案例之一是帮助这位患有双眼白内障的11岁男孩。他自5岁起就已经患有严重视障,并且从未上过学。就在去年, 我们的儿科眼科医生Dr Sunder Ramasamy与我们的麻醉师Dr Loo Su Yin为他进行了白内障手术。

一年后的今天,优视眼科团队与YB Fahmi Fadzil进行了一次家访以更进这位小男孩的情况。如今他的视力得到了明显的改善,并且能自主处理生活。

在此,我们要向尊敬的YB Fahmi表示衷心的感谢,谢谢他给了这次的机会,让我们这个社区和有需要的人服务。

Melindungi Penglihatan, Memulihkan Penglihatan

OasisEye Specialisys dengan gembira ingin berkongsi meskipun terdapat banyak cabaran yang berlaku ketika wabak COVID-19 ini, kerjasama amal kami bersama Ahli Parlimen Pejabat Lembah Pantai, “Gift of Sight” masih tetap dijalankan bersama masyarakat.

Salah satu kes yang paling menggembirakan kami adalah apabila membantu kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ini dengan penyakit mata katarak. Beliau telah mengalami masalah penglihatan yang teruk dan juga tidak bersekolah sejak berumur 5 tahun. Pakar oftalmologi pediatrik kami, Dr Sunder Ramasamy, telah melakukan pembedahan katarak kepadanya pada tahun lalu bersama Dr Loo, pakar anesthesia kami.

Hari genap setahun, pasukan OasisEye Specialists telah melakukan lawatan ke rumah beliau bersama YB Fahmi Fadzil untuk melihat bagaimananya. Penglihatan beliau telah bertambah baik dan dia menguruskan dengan baik.

Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Fahmi atas peluang ini untuk berkhidmat kepada masyarakat dan mereka yang memerlukan.